biorezonance podvod

Že je biorezonance podvod, který nemůže fungovat, nebo jde rovnou o šarlatánství odporující základním vědeckým poznatkům, je ochoten potvrdit leckterý lékař nebo fyzik. K tomuto závěru dospěl Český klub skeptiků SISYFOS již v roce 2009, a ani Vědecká rada České lékařské komory „nemá žádný důkaz, že by byla metoda jakkoliv účinná“ (a současně samozřejmě také nemá žádný důkaz, že je neúčinná). Přestože existuje řada nezávislých studií i studií výrobců biorezonančních přístrojů, které hovoří o opaku.

A přesto, že primárními poskytovateli biorezonanční terapie jsou lékaři, kteří disponují věrohodnými záznamy o vývoji zdravotního stavu svých pacientů. A přesto, že ji s úspěchem využívá veterinární medicína, kde nelze pozitivní změny zdravotního stavu zvířecího „pacienta“ vysvětlit placebo efektem, což je obvyklá úniková cesta odpůrců metody.

Přitom biorezonance není momentálním módním trendem. První pokusy popsat tento fenomén jsou staré víc jak 100 let. Dnes se této problematice věnují různě početné týmy po celém světě. Mimo jiné se jí intenzivně zabývají i některé velké státní nemocnice v Číně. Akupunktura sdílí s biorezonancí stejné teoretické předpoklady, a oba postupy se vhodně doplňují.

Věda je plná chyb a omylů

Že je biorezonance podvod tvrdí nejhlasitěji ti, kteří buďto naprosto nepochopili její podstatu, nebo se cítí být její existencí ohroženi.

Fyzikální zákony existují a platí bez ohledu na aktuální míru jejich poznání a způsob interpretace. V minulosti vždy existovala řada „nezpochybnitelných vědeckých pravd“, které byly později vnímány s úsměvem. Chyby a omyly ve vědě byly, jsou a budou. Tak jako v každé jiné lidské činnosti, kde se z nedostatku informací mísí objektivní realita se subjektivními názory.

V nebi nejsou kameny, tak z něj nemohou padat (meteority). Země je placatá a je středem vesmíru, kolem kterého se otáčí Slunce. Giordano Bruno nebo Galileo Galilei by mohli vyprávět, jak s nimi vědecká obec zametla, když začali tvrdit opak. Letadla nemohou létat, protože jsou těžší než vzduch. Vlaky nemohou jezdit rychlostí nad 32 km/h, protože by došlo k vysátí vzduchu z vagonů a cestující by se udusili.

V řadě případů ale věda naráží na fakta, která nelze tak jednoduše odmítnout. Např. dlouho neobjasnitelným mystériem, které odporovalo zákonům aerodynamiky, byl let čmeláka,. Protože jeho křídla jsou příliš malá, aby mohla ve vzduchu udržet jeho těžké tělíčko. Tedy neměl by létat. Prostě je to čmeláčí zvůle a nemělo by se mu to dovolovat. Až teprve na konci dvacátého století byly objeveny tři základní druhy vzniku vztlaku, které běžné aerodynamické teorie nezahrnují, ale pro včely a čmeláky jsou klíčové. Použití vysokorychlostní kamery, která pořizovala 6000 snímků za sekundu prokázalo, že čmelák vytváří při mávnutí křídla vzdušné víry, které zvyšují vztlak a zároveň vytvářejí vlnu, po které se jeho křídlo sveze.

Ještě před rokem 1930 nebylo vědcům jasné, z čeho bere Slunce energii pro své záření. Mechanizmy, které byly lidstvu známé (spalování fosilních paliv) byly nepoužitelné, protože by Slunce vyhořelo za několik tisíc let. I největší skeptici z řad vědeckých autorit museli uznat, že svítí podstatně delší dobu. Až byla nakonec objevena teorie jaderné fúze, a záhada byla vysvětlena.

Většinu lidské historie platilo, že neexistuje způsob, jak zachránit někoho, jehož srdce přestalo bít. A dnes je resuscitace rutinní záležitostí, kterou zvládají i laici. V České republice jsou tímto způsobem zachráněny každoročně stovky životů.

A mohli bychom pokračovat tisícovkami dalších příkladů…

Elektromagnetické záření zabíjí mikroorganizmy

Samozvaní odborníci z řad odpůrců biorezonance se často zaklínají nedostatečným relevantním a objektivním výzkumem, který by prokázal, že živé buňky nebo mikroorganismy lze ovlivňovat elektromagnetickým zářením, a proto je biorezonance podvod. Výzkumné projekty, které dospěly k opačnému závěru, jsou pro ně prostě nedůvěryhodné, a basta. Přitom jediným oprávněním, které tyto „odborníky“ kvalifikuje k jejich vyjádřením, je víra ve vlastní neomylnost kombinovaná s nedostatkem informací.

Problematikou vlivu neionizujícího záření za lidské zdraví se mimo jiné zabývá mezinárodní komise ICNIRP (International Comission on Non-Ionising Radiation Protection). Ta publikovala v roce 1998 směrnice, ke kterým vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) své stanovisko. V něm se uvádí, že dodržování směrnice ICNIRP je dostatečnou ochranou zdraví. Pokud expozice elektromagnetickým polem nepřesahují meze stanovené směrnicemi ICNIRP, nemají (podle názoru komise přijatého jako obecná norma), žádné zdravotní následky.

ICNIRP je nezisková organizace registrovaná v německém Mnichově, a Světová zdravotnická organizace ji oficiálně uznává jako spolupracující nestátní instituci.

Jak tedy ze stanoviska komise ICNIRP vyplývá, za určitých okolností elektromagnetické záření lidské zdraví ovlivňovat může. Právě proto jsou provozovatelé základnových stanic mobilních informačních sítí a vedení vysokého napětí v souladu s § 35 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, povinni před zahájením provozu vypracovat příslušnou dokumentaci. V ní musejí výpočtem nebo měřením doložit dodržení nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření z hlediska možné expozice fyzických osob. Dokumentace musí být předložena příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Týká se to i dalších typů zařízení, jako jsou třeba radary, rozhlasové a televizní vysílače atp. I přes to, že jde o obecně přijatou normu, objevuje se v této souvislosti opakovaně řada otázek, jak dalece se lze na hodnoty v ní uvedené spolehnout, a zda nebyly nastaveny tak, aby vyhověly především obchodním zájmům lobbistických skupin.

Desinfekce světlem

Vlivu elektromagnetického záření na živé organizmy se nepochybně budou věnovat další studie v budoucnu, protože jde o málo prozkoumanou, ale mimořádně slibnou oblast.

Řadu let se při dezinfekci zdravotnických zařízení využívá elektromagnetické záření o vlnové délce 254 nanometrů, které emitují tzv. UVC germicidní lampy. Ty jsou ale pro člověka škodlivé. Studie provedená vědeckou skupinou na Hirošimské univerzitě zjistila, že stejně účinnou alternativou je použití vlnové délky 222 nanometrů (nm). Ta sice také dokáže likvidovat mikroorganizmy narušením jejich buněčných struktur, ale na rozdíl od vlnové délky 254 nm není nebezpečná pro člověka. Vlnová délka 222 nm neproniká ani vnější vrstvou lidského oka ani kůže, a tudíž nezpůsobuje živým buňkám v lidském těle žádnou újmu.

In vitro experiment (ve zkumavce) vědců z Japonska prokázal, že ultrafialové světlo o vlnové délce 222 nm dokáže již po 30 sekundovém ozařování zničit 99,7% virové kultury SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19. Vlnová délka 222 nm je účinná nejen proti SARS-CoV-2, ale i proti dalším podobně strukturovaným koronavirům, nebo proti virům sezonní chřipky. Podrobnosti byly zveřejněny 4. září 2020 v akademickém žurnálu American Journal of Infection Control.

Kniha Alternativní medicína a léčitelství – kritický pohled

Biblí českých odpůrců biorezonance je dílo nazvané „Alternativní medicína a léčitelství – kritický pohled„. Mimo jiné se zde píše: „Energoinformatika je snad nejabsurdnější metodou alternativní medicíny, kombinující tři pseudovědecké disciplíny, akupunkturu, homeopatii a parapsychologii s mystikou. Proti biorezonanci mluví jasně teorie a stejně tak i praxe. Používání mystických termínů a pseudovědeckých formulací, primitivní stavba radionických vysílačů i jasný ekonomický zájem propagátorů biorezonančních metod svědčí o tom, že jde o pouhé šarlatánství,“ uvádí Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. (1928 – 2014).

Ačkoliv je využívání homeopatie podporována Světovou zdravotnickou organizací (WHO), prohlašuje autor, že „byla správně označena jako největší podvod moderní medicíny. Je to nesourodá snůška perverzní duchaplnosti, pozlátkové vzdělanosti, slabomyslné důvěřivosti a mistrné misinterpretace.“

I když není k dispozici přesné číslo, můžeme odhadovat, že miliony lidí po celém světě každý den využívají akupunkturu jako součást své léčby. V mnoha zemích, zejména v Asii a na Západě, stoupá zájem pacientů o alternativní medicínu, protože jim oficiální medicína nepomáhá. Že je možné prostřednictvím této pseudovědecké disciplíny rozpohybovat i ochrnuté pacienty s přerušenou míchou dokázal Rehabilitační lékař Peter Olšák v Janských Lázních.

Kniha Alternativní medicína a léčitelství – kritický pohled, míchá dohromady zcela nesouvisející pojmy, autorovi osobní domněnky zaměňuje za fakta, a z nich pak vytváří zcestné a naprosto absurdní závěry. V diskuzích se takový postup obyčejně označuje termínem chucpe. Potíž je, že slova z pera mediálně známého profesora anatomie jsou pro řadu lidí svatá, a proto se o nich nesmí pochybovat. Je rozhodně vyloučené, že by se snad pan profesor mohl mýlit.

Do prosince 2021 byla kniha na webových stránkách Českého klubu skeptiků volně ke stažení ve formátu PDF, nyní je k mání už jen v tištěné podobě za 240 Kč. Z jakých důvodů došlo ke změně distribučního modelu není ale zřejmé.

Že je biorezonance podvod se naštěstí k některým lidem nedoneslo

Jedním z těch, který knihu pana Heřta naštěstí nikdy nečetl, a tudíž ani nemůže tušit, že se věnuje něčemu, co odporuje základním vědeckým poznatkům, je profesor Anthony Holland, prezident americké společnosti Novobiotronics Inc.

Několik posledních let se zabývá výzkumem léčby Leukemie prostřednictvím pulsních oscilačních elektrických polí (Oscillating Pulsed Electric Fields, OPEF). Tedy využitím jevu, který některé prameny označují jako biorezonanci.

A protože profesor Holand neví, že je biorezonance podvod, a čmelák si taky létá bez ohledu na to, co si o tom myslí vědecké kapacity, zveřejnila společnost Novobiotronics v červnu 2015 další video, na kterém je zachyceno chování rakovinových buněk vystavených elektromagnetickému poli konkrétních parametrů. Jak je ze záznamu patrné, lze počet nádorových buněk prostřednictvím oscilačního pole v řádu jednotek hodin významně snížit.

Snad nebude cesta od laboratorních experimentů ke klinickému využití v USA tak strastiplná, jak je typické pro naše zeměpisné šířky. Budiž nám alespoň drobnou útěchou, že naprosto stejnou cestou procházeli před pár desetiletími výrobci laserových zařízení. Naráželi v počátcích na identické překážky a bariéru nepochopení a odmítání. Přesto je dnes využití laserů v humánní medicíně naprostou samozřejmostí, nad kterou se nikdo nepozastavuje.

Další videa z laboratoří společnosti Novobiotronics jsou k dispozici na jejím kanálu Youtube.

Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář