biorezonance při odvykání kouření – účinnost

Od 25.5.2013 je na webových stránkách www.kurakova-plice.cz uveřejněn příspěvek nazvaný Biorezonance při odvykání kouření – účinnost a věrohodnost metody. Text je plný nepravdivých a zavádějících informací, a naši klienti se opakovaně ptají, proč na ně majitele webu neupozorníme. A my opakovaně odpovídáme, že žijeme v demokratické společnosti, kde si může napsat kdo chce, co chce, a kam chce, a že jsme majitele již před lety upozorňovali, ale bez výsledku. Jak říkal Albert Einstein, „Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.“

Jak je to doopravdy

Výzkumy, které byly v posledních dvaceti letech provedeny v různých částech světa prokázaly, že živé organizmy vykazují charakteristická a měřitelná elektromagnetické pole. Běžně této skutečnosti využívá mj. část technologií dotykových obrazovek tabletů a mobilních telefonů, nebo touchpady notebooků.

Vědeckými metodami bylo prokázáno, že srdce vytváří elektromagnetické pole, které nejen, že je silnější, než elektromagnetické pole mozku, ale že srdce ovlivňuje vyšší funkce mozku spojené s vnímáním, myšlením a zpracováním emocí, a že například rytmus mozku se synchronizuje podle rytmu elektromagnetického pole vytvářeného srdcem, nikoliv naopak. Tyto poznatky jsou v některých zdravotnických zařízeních již prakticky využívány, a tak vznikl obor Magnetokardiografie. To samo o sobě by mělo stačit i největšímu skeptikovi, aby připustil, že o určitých procesech v lidském organizmu ví věda velmi málo, nebo dokonce vůbec nic.

Takže, i když to z principu neděláme, okolnosti nás nutí tentokrát výjimkou potvrdit roky dodržované pravidlo, a největší nesmysly, které se v článku „Biorezonance při odvykání kouření – účinnost a věrohodnost metody“ objevily, se pokusíme uvést na pravou míru.

Přístroj v různých obměnách nabízí léčbu širokého spektra nemocí. Věrohodnost metody ani princip nejsou prokázány

Metoda biorezonance je v širokém měřítku praktikována několik desetiletí, a to především lékaři. Ačkoliv neumí ani fyzika ani medicína všechny jevy související s biorezonancí vysvětlit, poskytuje metoda nezpochybnitelné výsledky. Na toto téma byla publikována řada studií.

Např. při léčení alergií metodou biorezonance byla prokázána účinnost 80%. Po zveřejnění tohoto údaje podal německý reklamní svaz Sozialer Wettbewerb v Berlíně proti společnosti Regumed GmbH, která studii zveřejnila, žalobu. Reklama na biorezonanční terapii BICOM měla být podle žaloby zakázána, neboť se jedná o klamavou reklamu a „nesmyslný terapeutický koncept“. Po pětiletém právním sporu rozhodl Vrchní zemský soud v Mnichově rozsudkem ze dne 14. května 2009 (číslo jednací: 6U2187/06) o tom, že pacienti, terapeuti a široká veřejnost smí být informováni o tom, že alergie mohou být pomocí biorezonanční terapie BICOM jak bezbolestně testovány, tak i léčeny, a že metoda nemá vedlejší účinky.

Biorezonance je s úspěchem aplikována po celém světě v řadě medicínských oborů, včetně např. stomatologie nebo veterinární medicíny, a je rutinně využívána řadou nemocnic.

Existuje dokonce i vědecká studie, podle které je biorezonanční terapie při odvykání kouření klinicky účinná, a nevykazuje žádné nežádoucí vedlejší účinky. Široké veřejnosti je tato studie k dispozici od 5. srpna 2014, a k nalezení je mj. na portále pubmed.gov. Tento portál vlastní United States National Library of Medicine, a obsahuje databázi referencí a abstraktů o biologických vědách a biomedicínských tématech. Aby byla zajištěna nezávislost informací, je provoz financován federální vládou USA.

Doba biorezonanční léčby nepřekračuje 1 hodinu

Délka terapie je individuální. Samotný antinikotinový program sice obvykle trvá kolem 30 minut, ale nejprve je třeba organizmus klienta „připravit“, a to může za určitých okolností zabrat i více než 2 hodiny. Celková doba v ordinaci se pak může v odůvodněných případech vyhoupnout i přes 3 hodiny.

Hlavní přínos biorezonance při odvykání kouření je v tom, že eliminuje fyzický rozměr závislosti na nikotinu. Kuřák přestane trpět nutkavou potřebou kouřit, která pramení z nedostatku nikotinu v organizmu. Proces odvykání kouření se pak redukuje „pouze“ na odbourání kuřáckých rituálů. I v této oblasti může biorezonance při odvykání kouření sehrát svou pozitivní roli, protože terapii lze připravit pro každého klienta individuálně. Do určité míry tak lze odbourat hladinu stresu, který s přechodem na nekuřácký režim souvisí.

Věda neví dost

To, že věda neumí vysvětlit proč se tak děje není problém metody, ale vědy. Přírodní zákony fungují bez ohledu na to, co si o nich vědci myslí. Podle logiky odpůrců metody by zřejmě všichni, kteří neumějí dostatečně přesně popsat co jejich tělo udělá s přijatou potravou, měli přestat jíst a stát se breathariány. A co zvířata? Ta by pravděpodobně vůbec neměla existovat, protože většině toho co dělají vůbec nerozumějí. A co život? Jak a proč se z jednoduchých anorganických látek stanou organické molekuly, ze kterých se vyvine mimořádně složitý celek s emocemi a vědomím vlastní existence? To nikdo na světě jednoznačně nevysvětlil. Takže bychom se raději snad raději ani neměli množit, dokud na to věda nepřijde.

A co teprve, když si uvědomíme, že hmota tvořená neutrony, elektrony a protony, ze které jsme složeni i my, tvoří pouhá čtyři procenta vesmíru. Jen 4 % celého vesmíru tvoří mezihvězdná hmota, mlhoviny, hvězdy a jejich oběžnice, komety… Jak velká část z toho asi připadá na živé organizmy? Momentálně se vědci domnívají, že přes dvacet procent vesmíru tvoří temná hmota, o které mnoho nevíme. A zbytek je takzvaná temná energie, o které nevíme už vůbec nic. Pro 96 % toho, co nás obklopuje, a určitým způsobem 24 hodin denně ovlivňuje, nemá věda vůbec žádné vysvětlení. A v tomhle prostředí žijeme? Neměli bychom snad raději všichni hibernovat a čekat, než to vědci objasní? Dost zvrácená logika, že…

Poskytovatelé biorezonanční terapie operují s pojmy, které znějí laické veřejnosti vědecky a nesrozumitelně. Už jen za samotným výrazem „biorezonance“ se ve světě fyziky neskrývá žádný jev

Každý průměrně inteligentní člověk je schopen pochopit, že míra poznání našeho světa je omezená. Některé prameny uvádějí, že svými smysly vnímáme jen kolem 5% reality, která nás obklopuje. I o tak elementární skutečnosti, jakou je počet rozměrů našeho prostoru, mezi sebou vedou fyzici již několik desetiletí vášnivé spory. Zdá se, že rozměrů je víc než 3. Ale nikdo neví, kolik jich je ve skutečnosti. Podobné je to s časem. Dalo by se říci, že co fyzik, to názor, co vlastně je čas. Dokonce ani na to, zda se jedná o skalární nebo vektorovou veličinu, nepanuje mezi fyziky jednotný názor. Bylo by naivní předpokládat, že víme, jaké děje kolem nás probíhají, když ani nevíme, kde probíhají.

Začněme tím, co to biorezonance je, a jak se biorezonance při odvykání kouření může uplatnit.

Definice biorezonance

Definice biorezonance by mohla vypadat např. takto: „Biorezonance je technika, která umožňuje měřit a analyzovat kvalitu vlastních frekvencí biopole, a následně ovlivnit chování organizmu externě vytvořeným elektromagnetickým polem s cílem podpořit jeho autoreparační schopnosti.“

Již sto let pracuje kvantová fyzika s faktem, že hmota není nic víc, než jen koncentrovaná energie, navenek se projevuje jako energie, a prostřednictvím energie lze její chování ovlivnit. Na tomto konceptu stojí celá atomová energetika. Právě proto existují hygienické normy na vyzářený výkon elektromagnetického pole vysílačů, nebo fungují takové vynálezy, jako je mikrovlnná trouba. Řada medicínských postupů principy blízké definici biorezonance běžně využívá.

Biorezonance není šarlatánství

Magnetická rezonance

Např. neinvazivní diagnostická metoda magnetické rezonance (MRI), za kterou dostali její tvůrci, britský fyzik sir Peter Mansfield a americký chemik Paul Lauterbur, v roce 2003 Nobelovu cenu. Princip této moderní a účinné zobrazovací metody (známé od roku 1946), je založen na chování jader vodíku v silném vnějším magnetickém poli. Protože se ale metoda soustředí pouze na vizualizaci vlnění, ale ne na léčení, nejde o biorezonanci ve smyslu její definice.

Mikrovlnná termotearpie

Jiná forma působení elektromagnetického pole na chování buněk je využívána při mikrovlnné termoterapii, která se používá při léčení nádorů. Tkáň je ozařována mikrovlnami, které ničí buňky tepelnými účinky (zdravá buňka snese vyšší teplotu než nádorová). V tomto případě je sice podpořena autoreparace, takže proces vyhovuje druhé části definice, ale není naplněna její první část, protože metoda pacientovy tkáně nijak neanalyzuje, a parametry vlnění se nastavují empiricky.

Magnetoterapie

V řadě nemocnic a lázeňských zařízení se běžně používá k urychlení hojení kostí i měkkých tkání, k uvolnění svalového napětí a spasmy tzv. magnetoterapie. Ani zde není prováděna diagnostika, takže je naplněna pouze druhá část definice.

O slibných možnostech využití principů biorezonance při léčení leukémie jsme se zmiňovali např. zde.

Dnes můžeme s čistým svědomím tvrdit, že se biorezonance při odvykání kouření vyskytuje v nabídce služeb řady zdravotnických zařízení. Ale existuje dlouhá řada dalších příkladů jejího využití.

Jediným charakteristickým zdrojem elektromagnetických vibrací jsou totiž v našem těle srdce, mozek a svaly

Za všechny alespoň jeden příklad. Francouzský virolog Dr. Luc Montagnier začal v roce 2009 používat elektromagnetický signál viru HIV k detekci AIDS. Montagnierův postup bezezbytku naplňuje první část definice biorezonance, ale dál se zjištěnou informací pracuje jinými způsoby, a proto o biorezonanci nejde. Nicméně, podle autora stránek Kuřákova plíce, je tento nositel Nobelovy ceny za výzkum AIDS buďto pomýlený hlupák, nebo rovnou sprostý podvodník.

Ve skutečnosti je zdrojem elektromagnetických vibrací každá hmota, ať jde o živý organizmus, nebo anorganickou látku. Viry, plísně, parazity nebo bakterie nevyjímaje. Kvantová fyzika říká: Hmota neexistuje, vše je jen vibrace.

Doposud žádná validní studie nepotvrdila účinnost metody

Jak již je uvedeno výše, takové studie provedeny byly, a jedna z nich je dokonce soudně přezkoumána. Další studie jsou zmíněny např. zde. Jde jen o další nepravdivé tvrzení, které lze snadno vyvrátit.

Oficiální věda vždycky sloužila zájmům těch, kteří ji financují. Ani dnes to není jinak. Hlavním smyslem práce vědce je najít „vědecké zdůvodnění“ příslušného jevu. Vědci proto raději „věří“ matematickým modelům a teoriím, než vlastním očím a zkušenostem. Problém je, že současné matematické modely odrážejí jen aktuální míru vědeckého poznání. To, o čem vědec ani netuší, nemůže dost dobře matematicky popsat. Komplexně postihnout dynamiku přeměn různých forem energie v „čase a prostoru“ a podchytit jejich vliv na chování živé hmoty je pro dnešní vědu neřešitelný úkol. To, že vědci nedokáží příslušné děje modelovat ale neznamená že neexistují, a měli bychom je plošně ignorovat, nebo je přestat využívat.

Většina lidí umí zapálit a udržovat oheň, ale jen málokdo dá dohromady chemické reakce, které probíhají při spalování dřeva. A i když člověk využívá oheň už stovky tisíc let, oxidační teorie (teorie spalování) vznikla až v roce 1777.Biorezonance při odvykání kouření – účinnost a věrohodnost metody

Abychom to tedy celé nějak uzavřeli, někteří „odborníci“ se snaží biorezonanci opakovaně diskreditovat. Toto jednání není bohužel ve většině případů motivováno snahou ochránit laickou veřejnost před pochybnými praktikami, ale snahou upevnit vlastní postavení. V pozadí projevovaného nepřátelství stojí buď ekonomické důvody, ješitnost, nebo jde o čistě mocenské pohnutky, ale téměř nikdy nejde o hledání optimální cesty ke zdraví a objektivní pravdu. Současně to svědčí o naprostém diletantství v povědomí osob, které by měly být maximálně zorientované.

Jak z výše uvedeného vyplývá, je princip biorezonance v řadě medicínských oborů rutinně využíván. Z různých důvodů jsou tyto technicky jen jinak pojmenovány. Občas až hysterické ostrakizování metody svědčí o tom, že je třeba s ní počítat.

U webu Kuřákova plíce byla motivací ke zveřejnění citovaného článku především snaha parazitovat na frekventovaném slovním spojení, a tím zvyšovat návštěvnost webu a profitabilitu jednotlivých stránek. V době uveřejnění příslušného textu bylo v článku celkem 10 kontextových reklamních odkazů, a kolem něj několik bannerových reklam. Z každého zobrazení reklamy plynou majiteli finanční příjmy, a o nic jiného v tomto konkrétním případě nešlo.

Zaujalo vás to? Podělte se s přáteli...

6 komentářů

  • Spíš ne. Mezi nejčastější příčiny kousání nehtů patří stres, úzkosti a nebo obavy. Ale může za tím být i nuda, agrese atp. Většinou jde o tzv. „únikové chování“, které způsobuje nějaká nepříjemná myšlenka. Biorezonancí lze do určité míry psychiku ovlivnit a stres odbourat, ale pokud nebude nalezena a odstraněna příčina, půjde o zásah s velmi omezeným efektem.

 1. Měl jsem tu čest na vlastní kůži otestovat přístroj BICOM. Jsem technicky zaměřen a k těmto metodám jsem skeptický, ale chci jim dát prostor. Zajímala by mne jedna věc, jak je možné zkonstruovat přístroj, který má něco diagnostikovat a navíc léčit metodou, kterou dnes věda nedokáže vysvětlit ?

 2. Dobrý kraviny a vymývání mozku 🙂 Ať žije biorezonance, energie z vesmíru a další “léčebné metody” z tohoto balíčku!

  • Dramatik a básník Quintus Ennius (239 – 169 př.n.l.), považovaný za otce římské literatury jednou prý řekl: „Zkušenost bez vzdělání je víc než vzdělání bez zkušenosti.“

   Zkuste o tom popřemýšlet, a klidně napište na co jste přišel.

   Zatím to vypadá, že vám chybí obojí. Schováváním za jméno největšího českého génia jste to moc nevylepšil.

  • Kdybys radši napsal, že sice vůbec nevíš která bije, ale potřebuješ vyventilovat svou frustraci. Bylo by to upřimné, a nemusel jsi ze sebe dělat hňupa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *

Vložit komentář